தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

வே.பிரபாகர்

தலைவாயில் செல்க
உறுப்பினர் எண்:10080
பெயர் :வே.பிரபாகர்
நாடு :கே.எம்.கோட்டை - இந்தியா
தொலைபேசி :உறுப்பினர் மறைத்துள்ளார்
மின் அஞ்சல் :உறுப்பினர் மறைத்துள்ளார்
கல்வி நிறுவனம் : கொடுக்கபடவில்லை
விவரம் :
ஐயா தமிழ் வளர, வளர்க்க அன்றாடம் நம் வாழ்க்கையில் பயண்படுத்தும் பொருட்களின் பெயாகளை தமிழ்ப் படுத்த வேண்டும் அவற்றை தமிழிலே உச்சுரித்து பழக வேண்டும். அப்போதுதான் தமிழ் வளரமடியும்